Resdal Bakke 13a og 13b

2 store parcelhusgrunde i Resdal - byg tæt på Silkeborg.

alm hus

Børnepasning, skole og SFO

I Resdal er der kommunale dagplejere og i Skægkær er der en børnehave. Resdal hører til Skægkærskolen, som har klassetrin fra 0.-9. klasse med en tilknyttet SFO-ordning.

Resdal

Resdal er en mindre landsby, som ligger i et storbakket landbrugslandskab, lidt nord for Silkeborg.

Resdal ligger tæt på Viborgvej, kun 5 min. kørsel fra den kommende motorvej mellem Herning og Aarhus, og med let adgang til offentlig trafik til bl.a. Silkeborg og Viborg. Landsbyen er dermed et godt bosted for pendlere.

Resdal ligger tæt på byen Skægkær. I Skægkær findes skole, børnehave og idrætshal.

Fritidsaktiviteter

Skægkær er hjemsted for et rigt foreningsliv, hvor der bl.a. spilles badminton, fodbold og volleyball og dyrkes gymnastik. Områdets landsbyer er i øvrigt kendetegnet ved borgernes store engagement og mange lokale aktiviteter.

Det er med i prisen:

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.

køber er bekendt med:

  • at boligerne må varmeforsynes med naturgas, men der er ikke tilslutningspligt. Tilslutningsbidraget betales af grundejeren, men hovedledningen i boligvejen er anlagt.
  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
  • at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand