Jytte Borbergs Vej og Helene Stranges Vej i Kjellerup

Byg i Kjellerup på attraktive grunde i Digterparken.

alm hus

Børnepasning, skole og SFO

I Kjellerup er der kommunale dagplejere, flere børnehaver og Kjellerup Skole med tilknyttet SFO.

Kjellerup by - EN GOD BY AT BO I

Kjellerup er Silkeborg Kommunes næststørste by med omkring 5.000 indbyggere. Her findes stort set alt, hvad en familie har behov for i hverdagen. Der er et bredt udvalg af specialbutikker i byen og en række dagligvarebutikker - Netto, Fakta, Superbrugsen og Rema1000.

Fra Kjellerup er der 17 km til Silkeborg, 18 km til Karup Lufthavn og 20 km til Viborg.

Læs om Lokalområder med kant.

Fritidsaktiviteter

Arena Midt, der ligger centralt i et stort sports- og idrætsområde, danner rammen om store idræts- og kulturelle oplevelser i byen. I Kjellerup kan du dyrke en bred vifte af forskellige idrætsgrene.

Kjellerup Lokalråd her kan du læse mere om Kjellerup.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.
  • Byggemodningsbidrag til fjernvarme, i tilslutningsbidraget til fjernvarme er der betalt for 5 m stikledning. 
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med:

  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til huset er for købers regning.
  • at stikledningsbidrag mv. til fjernvarme betales direkte til Kjellerup Varme og afregnes efter gældende takstblad.
  • at udgifter i forbindelse med internet-,  telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

Se status på grundene her

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand