Tippetbakken i Gjessø

Byg i Gjessø på Tippetbakken - tæt ved skolen.

tippetbakken

Børnepasning, skole og SFO

I byen finder du en velfungerende skole, hvor børn kan gå til og med 6. klasse. Der er tilknyttet SFO-ordning til skolen. Overbygningen med 7. – 9. klasse finder du på Frisholm Skole i Them. I Gjessø finder du endvidere børnehave og vuggestue samt flere dagplejere.

Gjessø

Gjessø ligger 8 km sydvest for Silkeborg og har ca. 1.300 indbyggere. Byen ligger smukt i et naturskønt, kuperet område omgivet af skove og marker. Midt i byen ligger søen, der har gode bademuligheder og badebroer. Gjessø har i de senere år oplevet en rivende udvikling som følge af den naturskønne beliggenhed samt nærheden til Silkeborg by. Der er i de senere år opført et helt nyt boligkvarter, der består af både villaer og rækkehuse (andelsboliger). Du finder også en dagligvareforretning, der har åbent alle ugens 7 dage. Du kan læse meget mere om Gjessø på deres hjemmeside Gjessø.dk

Fritidsaktiviteter

Gjessø har en aktiv idrætsforening med fodbold, gymnastik og løbehold. Se bl.a. Gufsport

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologiske undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger

Køber er bekendt med:

  • At området i lokalplanen er udlagt til individuel varmeforsyning. Etablering af varmeforsyning er for købers regning.
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
  • At udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand