Krondyrvej i Ans

Byg i Ans - byen der ligger centralt i forhold til Viborg, Bjerringbro, Randers, Aarhus og Silkeborg.

Krondyrvej

Børnepasning, skole og SFO

I Ans er der kommunale dagplejere, en børnehave tæt på Ans Skole. Skolen har ca. 500 elever fordelt  i 0. til 9. klasse og skolen har tilknyttet SFO-ordning.

Ans by

Ans er en aktiv by ved Tange Sø omgivet af enestående natur. Byen har flere dagligvarebutikker og et udvalg af mindre butikker som bl.a. pizzeria, frisører, blomsterhandler, bager og kro. Pendlerafstanden til mange arbejdspladser er god, uanset om der skal køres til Aarhus, Viborg, Randers eller Silkeborg.

Læs mere om Ans her

Fritidsaktiviteter

Ans har en aktiv idrætsforening med bl.a. fodbold, håndbold, gymnastik, svømning, badminton og tennis. Derudover er der gode rekreative muligheder i byen. Bl.a. Tange Søbred med en lille lystbådehavn, ophalerplads og en primitiv teltplads til kanoroere ved Tange Sø.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Hovedledningsbidraget til naturgas i boligvejen.

Køber er bekendt med

  • at der er tilslutningspligt til naturgas.
  • at eventuelt stikledningsbidrag til HMN Naturgas I/S betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til HMN Naturgas I/S
  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til huset er for købers regning.
  • at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand