Silkeborg Tvebaksvej og Jonathansvej

Attraktive grunde på vej i offentligt udbud.

alm hus

Udbud af grundene sker efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Silkeborg Byråd.

Grundene sælges for mindsteprisen eller højeste bud derover.

Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Tilbudsfrist kommer senere.

Børnepasning, skole og SFO

I Balle er der flere dagplejer integrerende daginstitutioner i området. Skolemæssigt hører udstykningen til Balleskolen (0. til 9. klasse). På skolen er der også SFO-ordning. Efter folkeskolen er der mange muligheder for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Silkeborg.
På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de forskellige tilbud, du finder i kommunen.

Balle

Balle er et attraktivt område, som har rigtig meget at byde på både for yngre og ældre samt børnefamilier. Der er tryg skolevej via tunnel og stisystemer til Balleskolen. Desuden er der kort afstand til flere daginstitutioner, idrætsfaciliteter og indkøbsmuligheder i Rema1000, Super Brugsen, samt Netto som alle ligger i gåafstand. god offentlig transport og samt cykelafstand til Silkeborg centrum, hvor gågade-, havne- og cafémiljøet kan opleves.

Tilkørslen til motorvejen Aarhus /Herning er indenfor 1.000 meter, hvorfor man hurtigt og nemt kan komme til de større omkringliggende byer.

Fritidsaktiviteter

Af foreninger i området kan bl.a. nævnes ØBG Silkeborg, som tilbyder bl.a. badminton, håndbold, fodbold, gymnastik, volleyball mm.
Er man mere til motion i den skønne natur i og omkring Silkeborg er der rig mulighed for det i form af fx roning, kajak, løb eller cykling.
Silkeborg som helhed byder på rigtig mange forskellige tilbud indenfor sport, kultur, madoplevelser.
På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de forskellige kultur- og fritidstilbud, du finder i kommunen.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til kloak, el og vand
  • Byggemodningsbidrag til fjernvarme i boligvejen
  • Anmeldelse og tinglysningsafgift til tinglysning af skøde
  • Arkæologisk forundersøgelse
  • Udstykningsomkostninger

Køber er bekendt med:

  • At der er tilslutningspligt til fjernvarme.
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning. 
  • Udgifter i forbindelse med telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i prisen.

Salgsmateriale

Siden vil løbende bliver opdateret med samtlige bilag til udbuddet.

Ønsker du en orientering, når grundene er i udbud kan du, hvis du ikke allerede har gjort det, skrive dig på interesselisten ved at sende en mail til grundsalg@silkeborg.dk

 

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand